Det gælder dette liv!

 I 1987 udkom »Fortællinger om Menneskers Liv og Tro« på Poul Kristensens Forlag i Herning. Daværende biskop i Aarhus, Herluf Eriksen, skrev i bogens forord, at forfatteren provst Viggo Lindum fra Thorsager-Bregnet sogne på Djursland gennem adskillige år havde haft til opgave at skrive små læsestykker til forskellige dagblade og ugeaviser. Stykkerne skulle fungere som kirkeligt stof, men samtidig være af almen interesse og sigte mod en bred læserkreds. Det følgende er et klip fra den fine bog med udvalgte småstykker. Hermed ønskes livsglæde og fornyet mod - alt som dagene længes. Glædelig påske. 

18. februar 1950 kom en bil kørende fra Randers mod øst. Der var fire personer i bilen. Forfatteren Ole Wivel sad ved rattet. Ved siden af sad forfatteren Martin A. Hansen. Han skulle vise vej. På bagsædet sad tegneren Sven Havsteen-Mikkelsen og sprogmanden og orgelspilleren Regin Dahl. De var på vej til Virring kirke.

Det var hen på eftermiddagen, og der lå en tåge over landskabet. Pludselig dukkede kirken op på en skrænt i tågehavet. De gik ind i kirken, og Regin Dahl satte sig til orglet og fyldte den gamle kirke med dejlige toner.

I korets nordvindue fandt de et lille romansk glasmaleri fra vikingetiden - et af Danmarks ældste, vel fra ca. år 1000. Gule farver var brændt ind i glasset, så man fik indtryk af, at »himlens lys gennemlyste jordens blod«. Det gamle glasmaleri skulle tydeligt nok sige, at himlen og Guds rige var her på jorden. Himmel og jord mødte hinanden i kirkerummet og ved dens gudstjeneste.

Det gik op for dem, at de her stod over for et vidnesbyrd om den ældste danske kristendom. Og den tro var ikke hinsidig, men dennesidig. Den var ikke livsfornægtende, men livsbekræftende. Pludselig forstod de, at vore forfædre ikke havde bygget de gamle kirkehuse, for at de skulle være dødens huse, men livets huse. Kirkerne var ikke kun bygget for det evige liv på den anden side, men for livet på denne side.

Ole Wivel udtrykker deres opdagelse sådan: »Når vi sad i de små romanske kirker rundt om i landet, dæmrede det for os, at de ikke var bygget til frelse fra »verden«, men til bekræftelse af livet på denne jord«. - Og Martin A. Hansen forstod de gamles tro sådan: De må have kirken, hvorfra Guds rige breder sig ud over gårde og marker - de må have gudstjenesten, bønnen, syndsforladelsen, velsignelsen, hvorfra varm kraft når det valne blod. Her står håb, tro og livsglæde op fra det døde.

Den store opdagelse, de gjorde under besøget i Virring kirke, kaldte de »den mageløse opdagelse«. Den gjorde troen ny for dem. Himmel og jord hørte altså sammen. Troen var en kraft, der gav os mod og glæde til dagen og vejen. Kristendom var ikke kun længsel mod himlen, men glæde ved jorden. Når Guds rige er her, så kan mennesket henrykkes over livet og glæde sig over dets gaver.

Det var en ny tro, de selv havde brug for. Og det var en tro, der havde bud til det moderne menneske, der havde så svært ved at rumme himmel og jord i det samme bryst. Her var der trosfornyelse at hente.

Johannes Jørgensen havde aldeles uret, da han sagde: »Bedre i dødsrigets fred end i verden at være«.

Men de følte sig i familie med Grundtvig, der også havde gjort „en mageløs opdagelse”. Engang havde han troet, at sandheden var den, at vi alle er pilgrimme på vandring mod himlen. Himlen betød alt, og jorden så lidt. Men så opdagede han, at dette liv også var Guds, og at det derfor havde stor betydning. Hans livsideal blev: »Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord«.

Grundtvig havde både himlen og jorden med: »Mit land, siger Herren, er himmel og jord, hvor kærlighed bor«. Og for ham betød opstandelsen også en hjælp til at leve dette liv med mod, håb og glæde.

Krist stod op af døde 
i påskemorgenrøde! 
Thi synger lydt og sjæleglad, 
hans menighed i allen stad: 
Ære være Gud i det høje!

Steen Sunesen, sognepræst