Graver

Stillingen som graver ved Lødderup og Elsø Kirker, Morsø provsti ønskes besat pr. 1. juli 2021, eller snarest derefter.

Der er tale om en fuldtidsstilling. Som graver ansættes man med en årsnorm, hvilket for en stilling på fuld tid svarer til 1.924 timer årligt incl. ferie og fridage. Du må være indstillet på, at arbejdsmængden varierer hen over året afhængigt af vind og vejr. Det må således påregnes, at arbejdstiden i vækstperioden vil overstige 37 timer pr. uge, til gengæld vil det ugentlige timetal i vintermånederne være lavere.

Graveren skal varetage følgende opgaver:
• varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
• indgå gravstedsaftaler, udsende regninger samt udføre andre administrative opgaver i forbindelse med kirkegårdens drift
• kirketjeneste ved kirkelige handlinger
• rengøring af kirke og andre bygninger
• være ansvarlig for vedligehold af arealer omkring kirkegårde og præstegård
• varetage snerydning og glatførebekæmpelse ved kirker og præstegård
Opgaverne løses i samarbejde med en gravermedhjælper, som er hjemsendt i vintermånederne.

Både Lødderup og Elsø kirker har automatisk ringeanlæg. Lødderup og Elsø sogne har i alt ca. 800 indbyggere. Sognet er kendetegnet ved at være et mindre landsogne, med et aktivt kirkeliv med et højt antal deltagende ved gudstjenester og andre aktiviteter.

Vi forventer, at du:
• har gode kompetencer inden for det grønne område
• evt. har erfaring fra lignende stilling
• kan arbejde selvstændigt
• har gode samarbejdsevner
• er fleksibel
• har IT-færdigheder (vi anvender bl.a. GIAS og Brandsoft)
• har evne til at møde mennesker i sorg
• har forståelse for kirken som arbejdsplads

Der er pligt til at gøre tjeneste ved sognets to kirker; Lødderup og Elsø kirke. Endvidere med andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har/fremadrettet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Lødderup og Elsø Sognes Menighedsråd v/ formand Margit Nielsen, Øksendal 4, 7900 Nykøbing M

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
Ansættes en graver uden gartnerisk uddannelse, vil der ske indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.522,31 kr. – 353.933,18 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 296.522,31 kr.
Ansættes en graver med gartnerisk uddannelse, vil der ske indplacering i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.924,77 kr. – 368.378,76 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 303.371,45 kr.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.713,56 kr.
Menighedsrådets forslag til lønniveau vil være en indplacering på fikspunktet, og den aktuelle løn vil være afhængig af, om den der ansættes, er gartnerisk uddannet eller ej.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.
Endvidere pensionsordning i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand Margit Nielsen på telefonnummer 23256619.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8693fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. april 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 17.
Menighedsrådet kan oplyse, at der efter aftale med ansøger, vil blive indhentet referencer.

Gravermedhjælper

Lødderup-Elsø sogn søger en gravermedhjælper ved Lødderup og Elsø Kirker,
med virkning fra 1. juli 2021. 

Den primære opgave vil være at udføre praktiske graveropgaver ved de to kirker og kirkegårde i samarbejde med graveren, der har det overordnede ansvar for sognets to kirkegårde.

Stillingen er på 32 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes timer ud over de 32 timer ugentligt, f.eks. ved grandækning.
Stillingen er tidsubestemt, med hjemsendelse uden løn i perioden december til februar. Det må forventes, at det ugentlige timetal kan komme under 32 timer i de øvrige vintermåneder.

Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job, hvor du i samarbejde med graveren varetager det daglige arbejde.

Gravermedhjælperen har følgende kerneopgaver:
• varetage kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m
• Varetage vedligeholdelse af præstegårdshave
• kan planlægge arbejdet i samarbejde med graveren
• varetage kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger
• rengøring og pasning af kirkerne

Vi forventer, at du:
• er udadvendt og imødekommende og har flair for en god og seriøs betjening af kirkegårdens brugere
• har erfaring med, eller er interesseret i at oplæres i, kirketjeneste og trives med at gøre tjeneste i kirkens rum
• har gode samarbejdsevner
• selvstændigt kan tilrettelægge arbejdet
• er indstillet på at varetage forefaldende arbejdsopgaver
• har kørekort til personbil

Lødderup-Elsø sogn har i alt 2 ansatte, heraf 1 graver og 1 gravermedhjælper. Graveren har det overordnede ansvar for begge kirkegårde. Som vores nye gravermedhjælper vil du i samarbejde med graveren få ansvaret for den praktiske del af arbejdet ved sognets kirkegårde i det daglige arbejde. Administration af begge kirkegårde varetages af graveren.
Kirkerne har automatisk ringeanlæg.

Ansættelse sker ved Lødderup og Elsø Sognes Menighedsråd v/ formand Margit Nielsen, Øksendal 4, 7900 Nykøbing M. Der er endvidere pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet, i overensstemmelse med de aftaler som menighedsrådet har indgået/indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand Margit Nielsen på telefonnummer 23256619.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 254.542,40 (trin 1) og kr. 261.649,46 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 292.247,94 (trin 1) og kr. 300.998,39 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.
Lønnen kvoteres i forhold til beskæftigelsesgrad.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8693fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. april 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 17.
Menighedsrådet kan oplyse, at der efter aftale med ansøger, vil blive indhentet referencer.